Project Description

Церовића брдо – 1. фаза

Предмет и циљ пројекта

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године док је брана са акумулацијом и цевоводом сирове воде пуштена у функцију 1986. године. Изабрани технолошки процес пречишћавања воде усаглашен је са тадашњим квалитетом сирове воде реке Ђетиње и касније акумулације Врутци. Како се квалитет воде акумулације Врутци током времена погоршавао наметнула се неопходна реконструкција и доградње постојећег постројења. Нови објекти који се граде у I фази изградње су објекат флокулације и озонског блока који су димензионисани за 500 l/s и реконструкција таложника-пулзатора у ламеларни таложник. На овај начин у знатној мери омогућава се боље уклањање алги и других загађења а што је основни циљ побољшања технолошког процеса.

Наручилац

ЈКП Водовод Ужице

Делатност

Област

Резултати пројекта

Основна замисао знаčајнијег побољшања технолошког процеса у I фази базирала се на захтеву: минималне изградње нових технолошких јединица уз максимално коришћење постојећих објеката. (реконструкције постојећих објекти као што су филтри, пулзатор у суперпулзатор ламеларни таложник) тако да дају максимални, како капацитет, тако и квалитет излазне воде и изградња нових објеката флокулације и озонског блока. Анализирани су кључни параметри технолошког процеса постројења, процес еутрофикације језера, сагледано је стање постојеће опреме као и проблеми у раду постројења и у складу са тим предложен поступак пречишћавање воде који обухвата следеће:
• пред-дезинфекција језерске воде (хлор диоксид)
• корекција pH по потреби
• увођење комплетне линије за флокулацију у новом објекту уз хемијско дозирање адекватних коагуланта и флокуланта (Al-сулфата или полиалуминијумхлорида и полиелектролита)
• таложење у постојећим таложницима уз њихову реконструкцију убацивањем ламела како би се побољшала ефикасност таложења претходно добро припремљених честица у процесу коагулације и флокулације
• процес озонизације у новом објекту који представља кључни део процеса пречишћавања
• филтрација на отвореним брзим пешчаним филтерима на којима је извршена замена филтерске испуне уз комплетну реконструкцију цевне галерије заједно са системом за прање
• филтарција на филтерима са активним угљем (II фаза)
• финална дезинфекција воде гасним хлором (II фаза – производња и дозирање NaOCl електролизом из соли или другим дезифицијентом)
• таложница – лагуна за третман технолошких отпадних вода
• комплетно савремена аутоматика и управљање
Техничка документација се састоји од следећих Књига:
Књига 0 Главна свеска
Књига 1.1 Пројекат архитектуре
Књига 2/1.1 Пројекат конструкције – Реконструкција таложника
Књига 2/1.2 Пројекат конструкције – Озонски блок
Књига 2/1.3 Пројекат конструкције – Флокулација
Књига 2/1.4 Пројекат конструкције – Заштита ископа
Књига 2/4 Пројекат саобраћајни површина у кругу постројења
Књига 3 Пројекат хидротехничких инсталација
Књига 4.1 Пројекат електроенергетских инсталација – Бистрење
Књига 4.2 Пројекат електроенергетских инсталација – Озонизација
Књига 4.3 Пројекат електроенергетских инсталација – Пешчани филтери, ПКС
Књига 4.4 Пројекат електроенергетских инсталација – Спољне инсталације
Књига 6.1 Пројекат машинских инсталација – Бистрење
Књига 6.2 Пројекат машинских инсталација – Озонизација
Књига 6.3 Пројекат машинских инсталација – Пешчани филтери
Књига 7 Пројекат технологије
Елаборат заштите од пожара
Студија утицаја на животну средину урађена у оквиру I фазе

Руководиоци пројекта

Марко Љубоја
Зорана Радибратовић
Биљана Цакић

Година почетка посла

2014

Година завршетка посла

2017

Извод из пројекта

ПРЕУЗИМАЊЕ