Институт „Јарослав Черни“ је током протеклих  70 година на различите начине био укључен у пројектовање и изградњу многих брана и акумулација у Србији и региону. Поред тога, рађена су  мултидисциплинарна истраживања у различитим фазама пројектовања, изградње и коришћења ових објеката.

Институт „Јарослав Черни“ основан је пре 70 година са циљем да помогне електрификацију бивше Југославије тако што ће учествовати у истраживањима везаним за хидроенергетско коришћење вода и изградњу првих хидроелектрана. Институт је временом постао савремено пројектантско-консултантско предузеће које своје пословање базира на тржишној економији. Зато се, поред научних и развојних истраживања, интензивно бавимо и пројектовањем, надзором, консалтингом и инжењерингом у хидроенергетици.

По свему судећи, здрава пијаћа вода је незаменљиви ресурс будућности без које нема живота. Институт „Јарослав Черни“ доприноси бољој сутрашњици свесрдним радом на планирању и анализи водоводних система, од одрживог захватања на изворишту, преко постројења за прераду воде за пиће и контроле њеног квалитета, па све до дистрибутивне мреже.

Отпаднe водe су све оне воде које после употребе излазе из насеља и индустријских постројења, најчешће промењених карактеристикa. Ефикасно прикупљање и пречишћавање отпадних вода је предуслов било каквог унапређења стања урбаних зона и животне средине. Институт „Јарослав Черни“ поседује дугогодишње искуство у Србији и региону у пројектовању система за њихово прикупљање и пречишћавање.

Без обзира да ли воде на земљишту има превише или премало, успешно решавање проблема наводњавања и одводњавања је кључ за одрживу пољопривредну производњу. Институт „Јарослав Черни“ поседује вишедеценијско искуство у решавању најсложенијих питања везаних за ову област и представља референтну институцију у региону.

Институт „Јарослав Черни“ је дао значајан допринос у планирању, пројектовању и изградњи бројних система за заштиту од поплава и уређење река и сливова у Србији и региону. Увек смо у овој области користили најсавременије методе истраживања, ослањали се на опште стратегије развоја друштва и и налазили а решења прихватљива са становишта одрживог развоја и заштите животне средине.

Експлотација рудних богатстава скопчана је са бројним проблемима везаним за воде. Институт „Јарослав Черни“ пружа непроцењиву помоћ компанијама које се баве експлоатацијом ових сировина решавањем широког спектра проблема: од проблема загађивања подземних и површинских вода, до регулисања водотока у зони великих површинских копова.

Приликом изградње и експлоатације инфрастурктурних објеката долази до значајне интеракције ових објеката и система са водама. Институт „Јарослав Черни“ спреман је да се суочи са најразличитијим проблемима који могу настати и поседује знање и искуство да их реши на најбољи могући начин. Наша вишегодишња сарадња са инвеститорима у Србији и региону на овом плану су гаранција високог нивоа услуга.

Институт „Јарослав Черни“ је организација која већ више од 60 година ради комплексне водопривредне студије и планове на националном и регионалном нивоу, и учествује на нивоу међународних речних сливова. Приступ Института овим питањима је усклађен са савременим светским принципима интегралног управљања водама, а искуство у раду са међународним организацијама на сливовима Дунава и Саве обезбеђује усклађеност са текућим европским законодавством из области вода.

Стручњаци Института „Јарослав Черни“ поседују богато искуство у активностима везаним за заштиту животне средине и управљање природним ресурсима. Наша предност је то што наши експрети учествују и у међународним истраживачким пројектима, али и у конкретним активностима на санацији и ремедијацији животне средине. Мултидисциплинарни тимови врхунских стручњака Института решавају најсложеније проблеме из ове области.