Организација рада у Институту се спроводи кроз организационе јединице и функционалне целине. Организационе јединице у Институту су стручно-истраживачки сектори, кабинет Генералног директора и Извршних директора, одељења заједничких послова и ниже организационе јединице.

Стручно-истраживачки сектори су основне организационе јединице у оквиру којих се обављају стручно-истраживачки послови на реализацији пројеката.

Одељења заједничких послова су организационе јединице у оквиру којих се обављају општи послови потребни за функционисање Инстититута и реализацију пројеката.

Посебна организациона јединица је кабинет Генералног директора и Извршних директора, где се обавља стручна, техничка и административна координација послова у Институту.

Organizaciona šema Instituta

Организационе јединице

У оквиру Института организују се следећи стручно-истраживачки сектори:

 • Сектор за хидрологију и хидраулику
 • Сектор за уређење речних токова
 • Сектор за уређење подзмених вода
 • Сектор за урбану хидротехнику
 • Сектор за грађевинске конструкције
 • Сектор за геологију
 • Сектор за геодезију и теренска мерења
 • Сектор за машинство и технологију
 • Сектор за уређење земљишта
 • Сектор за информационе технологије и софтвесрки инжењеринг
 • Сектор за уређење односа у водопривреди
 • Лабораторија „Јарослав Черни“

Одељења заједничких послова

У оквиру Института организују се следећа одељења:

 • Одељење за економско-финансијске послове
 • Одељење за правне послове и људске ресурсе
 • Одељење за управљање документацијом, информационим системима и технологијама
 • Одељење за техничке и помоћне послове
 • Служба интерне ревизије