Органи управљања у Институту су: Скупштина, Одбор директора и Генерални директор.

Скупштину Института чине власници капитала – државног 4 (четири) и приватног 1 (један).

Одбор директора чини 7 (седам) извршних директора, од којих један врши функцију Генералног директора.

Генерални директор:

проф. др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж.

Извршни директори:

Душан Ђурић, дипл.грађ.инж.

др Миле Божић, дипл.грађ.инж.

Дејан Вучковић, дипл.грађ.инж.

др Никола Миливојевић, дипл.маш.инж.

Горан Николић, дипл.грађ.инж.

Миодраг Поповић, дипл. грађ. инж., маст. инж. зашт. жив. сред.