Квалитетно урађење мултидисциплинарне студије из области вода представљају заштитни знак Института „Јарослав Черни“. Знање и искуство наших стручњака омогућавају нам да решавамо веома специфичне проблеме у свим водним областима и гранама: коришћењу вода, заштити вода и заштити од штетног дејства вода.

Спрега научног знања и инжењерског искуства чини нас јединственим у земљи и региону у области вода у тренуцима када је потребно да се реше поједини сложени проблеми.

На пример, наши стручњаци спремни су да се суоче са проблемима који настану приликом рушења брана или пробоја насипа, али и да након завршетка догађаја анализирају узроке и предложе начине за санацију штета или спречавање да до тога дође у будућности.

Поплаве у Србији из маја 2014. године илустративни су пример адекватног деловања наших стручњака током самих поплава, након чега су уследиле бројне студије којима су анализирани узроци и из којих су проистекле активности које ће помоћи да се штете што је могуће више предупреде.

Такође, од 2014. године Институт је активно учествовао у решавању проблема у водоснабдевању Ужица, насталих услед појаве цијанобактерија у акумулацији Врутци. Резултат ангажовања Института на овом послу је и пуштање у рад реконструисане и дограђене фабрика воде у децембру 2018. године, која ће обезбедити квалитетну пијаћу воду за преко 70.000 становника.

Једна од активности на коју смо посебно поносни је наш допринос успешном функиционисању нашег највећег хидроенергетског система Ђердап, где већ више од 40 година пратимо ефекате рада система на окружење, по посебним програмима. Резултат ових истраживања су студије које дефинишу даље кораке за унапређење рада система и спречавање негативних ефеката на животну средину и друге субјекте.

Повезани пројекти

2020-06-04T14:03:21+01:00

Систем за оцену и праћење квалитета седимента као подршка транснационалној сарадњи и управљању водама у сливу реке Дунав (SIMONA)

Израда информационог система за праћење и оцену квалитета седимента са циљем да се подржи транснационална сарадња у оквиру заједничког управљања водама у сливу реке Дунав. Развој апликације значајно ће допринети компилацији података и информација неопходних за формирање међународне мреже монитроинга седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седиментима река и језера.

2019-06-28T10:05:20+01:00

Побољшање сарадње у планирању управљања сливовима и превенције ризика од поплава ради побољшања статуса вода слива Тисе (JOINTISZA)

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду "Јарослав Черни" учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких...

2019-10-03T08:41:29+01:00

Управљање наносом Дунава – Поновно успостављање биланса наноса Дунава (DANUBE SEDIMENT)

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке...

2019-10-01T11:37:49+01:00

Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем (CAMARO-D)

Пројекат CAMARO-D (Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем) има за циљ развијање свеобухватних препорука за имплементацију иновативног транснационалног „Развојног плана коришћења земљишта“ за дунавски слив. Рад на пројекту ће обезбедити важне улазне податке за даљи развој ЕУ Стратегије за дунавски регион (ЕУСДР) и...

2019-01-21T13:30:51+01:00

Ангажовање овлашћене организације за израду извештаја о стању земљишта и подземних вода за 2018.

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде: Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору "ХИП-Петрохемија" а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације...

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.