Различите врсте истраживања у области вода и животне средине једна су од кључних делатности Института „Јарослав Черни“. Неколико лабораторија и бројни стручњаци укључени у ове активности пружају незаменљиву подршку научним, студијским, пројектним, консултантским и другим делатностима Института.

Наша хидрауличка лабораторија омогућава јединствена испитивања на физичким моделима, која су препозната од корисника из мноштва земаља света. Наши најчешћи клијенти на овом пољу су инвеститори који се баве изградњом хидроенергетских објеката, али радимо и моделе у свим другим областима хидротехнике: уређење река, поморска хидраулика и слично. 3000 m2 покривеног простора и знатан капацитет пумпи пружају услове за испитивање на физичким моделима великих размера. Летонија, Алжир, Босна и Херцеговина само су неке од земаља које су у новије време користиле овакве услуге. У оквиру хидрауличке лабораторије је канал за тарирање хидрометријских крила, јединствен у региону.

Хемијско-биолошка лабораторија Института акредитована је за узорковање и испитивање воде, седимента и земљишта.

Лабораторија „Јарослав Черни“ поседује oвлашћење надлежног Министарства за узорковање и испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода. Систем квалитета лабораторије је усклађен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и исто је потврђено додељивањем сертификата о акредитацији 2012. године који се успешно обнавља сваке године.

Лабораторија је опремљена најсавременијом опремом за узорковање и испитивање воде, седимента и земљишта. Поред послова мониторинга животне средине наша лабораторија учествује и у истраживањима која спроводи Институт.

Наша седиментолошка лабораторија је такође јединствена у региону, а дугогодишње искуство пружа гаранцију квалитета.
Мобилне, искусне и добро опремљене екипе су на сталном располагању за извршење теренских мерења у оквиру хидролошких, хидрауличких, седиментолошких, хидрогеолошких, геолошких и других истраживања.

У новије време вршили смо изузетно обимна и комплексна истраживања приликом покретања веома важних инвестиција за Србију: гасовода „Јужни Ток“, отварања рудника литијум-бората „Јадар“ и др.

Повезани пројекти

2020-06-04T14:03:21+01:00

Систем за оцену и праћење квалитета седимента као подршка транснационалној сарадњи и управљању водама у сливу реке Дунав (SIMONA)

Израда информационог система за праћење и оцену квалитета седимента са циљем да се подржи транснационална сарадња у оквиру заједничког управљања водама у сливу реке Дунав. Развој апликације значајно ће допринети компилацији података и информација неопходних за формирање међународне мреже монитроинга седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седиментима река и језера.

2019-06-28T10:05:20+01:00

Побољшање сарадње у планирању управљања сливовима и превенције ризика од поплава ради побољшања статуса вода слива Тисе (JOINTISZA)

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду "Јарослав Черни" учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких...

2019-10-03T08:41:29+01:00

Управљање наносом Дунава – Поновно успостављање биланса наноса Дунава (DANUBE SEDIMENT)

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке...

2019-10-01T11:37:49+01:00

Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем (CAMARO-D)

Пројекат CAMARO-D (Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем) има за циљ развијање свеобухватних препорука за имплементацију иновативног транснационалног „Развојног плана коришћења земљишта“ за дунавски слив. Рад на пројекту ће обезбедити важне улазне податке за даљи развој ЕУ Стратегије за дунавски регион (ЕУСДР) и...

2018-12-27T10:26:01+01:00

Израда техничке документације са претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса “Савапарка” у Шапцу

Израда техничке документације је у функцији исходовања Градјевинске дозволе за потребе извођења хидротехничких радова на уређењу вода комплекса “Савапарка” у Шапцу који је дефинисан Планом детаљне регулације (ПДР). Задатак обухвата све аспекте изградње и експлоатације система за уређење унутрашњих површинских и подземних вода на разматраном простору.

2019-01-21T13:30:51+01:00

Ангажовање овлашћене организације за израду извештаја о стању земљишта и подземних вода за 2018.

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде: Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору "ХИП-Петрохемија" а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације...

2019-01-18T09:43:47+01:00

ИП реконструкције система за ПОВ у ХЕ Ђердап 2

У пројекту су сагледана техно-економска решења оптималног каналисања и пречишћавања свих типова отпадних вода која се генеришу на простору ХЕ Ђердап 2, а у циљу заштите животне и радне средине.

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.

2019-01-21T13:33:50+01:00

Извођење хидрауличких моделских испитивања одводне ваде машинске зграде додатног четвртог агрегата ХЕ Потпећ

Главни циљеви хидрауличких моделских испитивања одводне ваде четвртог агрегата ХЕ "Потпећ" су: Оцена хидрауличких карактеристика одводне ваде четвртог агрегата, односно хидрауличких губитака у њој; Провера кретања и задржавања наноса у одводној вади четвртог агрегата и реци Лим, као и способност избацивања наноса из одводне ваде;

Прикажи више...