Стручњаци Института „Јарослав Черни“ поседују богато искуство у активностима везаним за заштиту животне средине и управљање природним ресурсима.

Наша предност је то што наши експрети учествују и у међународним истраживачким пројектима, али и у конкретним активностима на санацији и ремедијацији животне средине.

Мултидисциплинарни тимови врхунских стручњака Института решавају најсложеније проблеме из ове области.

У последње време учествовали смо у решавању неких од најизазовнијих еколошких проблема Републици Србији: санација акумулације Врутци након цветања цијанобактерија, чишћење и ремедијација муља из језера Палић и Лудаш, чишћење и ремедијација терена контаминираног хаваријом јаловишта рудника антимона у Костајнику, израда подлога за пројекте ремедијације терена у ХИП „Петрохемија“ након НАТО бомбардовања, консултантске услуге у решавању проблема загађења и чишћења Великог бачког канала, итд.

Урадили смо у последње време велики број стратешких процена животне средине и процена утицаја на животну средину за различите пројекте у Србији.
За СЕВЕСЕО оператере израђујемо наменске студије и експертску документацију за процену еколошких ефеката удеса и пројектујемо техничке и нетехничке мере којима се удеси превенирају, а њихови ефекти ублажавају.

Наша предност је то што поседујемо најсавременију лабораторију за испитивање квалитета воде и земљишта.

Приликом решавања мултидисциплинарних проблема везаних за управљање водама, наша експертиза у области заштите вода је од кључног значаја.

Повезани пројекти

2019-01-21T12:34:01+01:00

Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем (CAMARO-D)

Пројекат CAMARO-D (Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем) има за циљ развијање свеобухватних препорука за имплементацију иновативног транснационалног „Развојног плана коришћења земљишта“ за дунавски слив. Рад на пројекту ће обезбедити важне улазне податке за даљи развој ЕУ Стратегије за дунавски регион (ЕУСДР) и...

2019-01-21T13:30:51+01:00

Ангажовање овлашћене организације за израду извештаја о стању земљишта и подземних вода за 2018.

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде: Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору "ХИП-Петрохемија" а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације...

2019-01-18T09:43:47+01:00

ИП реконструкције система за ПОВ у ХЕ Ђердап 2

У пројекту су сагледана техно-економска решења оптималног каналисања и пречишћавања свих типова отпадних вода која се генеришу на простору ХЕ Ђердап 2, а у циљу заштите животне и радне средине.

2019-01-18T09:44:36+01:00

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом пречишћавања отпадних вода насталих у ПД ХЕ Ђердап

Основни циљ овог пројекта је да се кроз анализу различитих варијанти изнађе оптимално решење каналисања и пречишћавања свих отпадних вода које се генеришу у производним и помоћним објектима ПД ХЕ ЂЕРДАП (Ђердап 1, Ђердап 2, Пирот, Врла: 1,2,3,4, ПАП Лисина).

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.

2019-01-18T09:41:40+01:00

Пружање услуга на изради пројекта за израду система за пречишћавање отпадних вода

Предмет пројекта је израда Идејног решења система за прикупљање, каналисање, пречишћавање и одвођење свих врста отпадних вода које настају на производним и помоћним објектима из система ХЕ Ђердап 1.

2018-12-27T12:36:51+01:00

Израда водопривредне дозволе за TE-KO A Костолац

Предмет Стручних мишљења је утврђивање и опис постојећег стања објеката ТЕ-КО А, функционалности и начина рада у односу на коришћење вода, евакуацију отпадних вода и њихов утицај на површинске и подземне воде.