Институт „Јарослав Черни“ пружа услуге пројектовања хидротехничких објеката и система од идејних решења и идејних пројеката, преко главних и извођачких пројеката, па све до пројеката изведеног стања. Наше дубоко разумевање проблема коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода омогућава нам да нашим клијентима понудимо оптимална решења у свакој пројектној фази.

Богата пројектна пракса наших стручњака, као и блиска веза са савременим научним и истраживачким достигнућима и светским искуствима, гаранција су квалитета наших услуга.

Приликом пројектовања користимо најсавременије софтверске пакете за моделирање различитих процеса: хидролошки модели, течење површинских и подземних вода, модели квалитета вода, геотехнички модели, модела технолошких процеса, модели конструкција и сл.
Пројектовали смо неке од најважнијих изведених хидротехничких објеката и система у Србији и окружењу:

  • бране Првонек, Врутци, Гружа и Грлиште,
  • регионални водоводни систем Рзав,
  • изворишта за градове Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ниш и друге,
  • постројења за пречишћавање воде за пиће за градове Крушевац, Сомбор, Вршац, Аранђеловац, Зајечар, Ужице, Нови Сад, Алексинац, Копаоник, Велико Градиште, Лазаревац, и друге,
  • постројењe за пречишћавање отпадних вода града Никшића у Црној Гори,
  • хидротехнички тунел Интерцептор Београдског канализационог система,
  • хидроелектрану Бочац 2 на Врбасу у БиХ.

Такође, аутори смо значајних пројеката чија је изградња у току, или су у различитим степенима припреме за изградњу: ХЕ Дабар и ХЕ Бук Бијела у БиХ, систем од десет ХЕ на Ибру у Србији, брана Комарница у Црној Гори, РВС Источни Срем и Лопатница, постројењa за пречишћавање отпадних вода градова Врање и Лесковац, насипe и регулације река у сливовима Јужне и Западне Мораве и др.

Повезани пројекти

2019-01-21T12:34:10+01:00

Постројење за пречишћавање воде за пиће ”Мајдево” у Крушевцу

У склопу реализације регионалног водоводног система Расинског округа за снабдевање водом насеља општине Крушевац, Александровац,Варварин, Ћићевац И дела Трстеника урађена је реконструкција и доградња ППВ “Мајдева” чиме се капацитет постројења са 400 l/s воде у зимском периоду до 600 l/s у летњем периоду повећао на 1000 l/s. Вода се на Обзиром да постојећа технологија на ППВ „Хаџет“ у...

2019-01-21T12:35:22+01:00

Генерални пројекат система за заштиту од поплава насеља Ђунис, Малетина и Прасковче од реке Јужне Мораве, Рибарске реке и Послонске реке односно до улива Рујишке реке

Изградњом насипа (од Витковца до Трњана на левој обали Јужне Мораве), планираном изградњом насипа у зони Рујишке реке на десној обали Јужне Мораве као и планираним измештањем железничке пруге у зони Рибарске реке, изменили би се услови течења при великим водама Јужне Мораве. У Генералном пројекту размотрена је водопривредна проблематика Јужне Мораве и притока са предлогом...

2019-01-21T12:32:56+01:00

Систем управљања безбедношћу брана Гранчарево 2017

Систем управљања безбедношћу бране има као генерални циљ да омогући континуирано одржавање постојеће сигурности бране, њено побољшавање и правовремено спречавање угрожавања сигурности. Процедуре и поступци управљања безбедношћу морају се унапређивати у области техничког осматрања, у начину управљања подацима, као и у начинима коришћења података у поступцима...

2019-01-21T12:33:08+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – II фаза

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године а реконструкција I фаза урађена је 2017 године. Нови објекти који су изграђени у I фази су објекат флокулације и озонског блока који су димензионисани за 500 l/s и реконструкција таложника-пулзатора у ламеларни таложник. У II фази предвиђена је изградња новог објекта филтера са...

2019-01-21T12:33:22+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – I фаза

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године док је брана са акумулацијом и цевоводом сирове воде пуштена у функцију 1986. године. Изабрани технолошки процес пречишћавања воде усаглашен је са тадашњим квалитетом сирове воде реке Ђетиње и касније акумулације Врутци. Како се квалитет воде акумулације Врутци током...

2019-01-21T12:41:14+01:00

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и развој постројења за припрему воде за пиће ”Бресје” у Алексинцу

Постројење за пречишћавање воде "Бресје" код Алексинца је у функцији од 1984. године, и изграђно је за бруто капацитет 330 l/s (односно 300 l/s пречишћене воде). Сирова вода се захвата из акумулације Бован. Пројектом су дефнисана техничка решења која ће уз неопходне радове на постројењу, обезбедити да простројење при пројектованом капацитету од 330 l/s и при будућем квалитету сирове воде...

2019-01-21T10:30:45+01:00

Уређење Брдаричког и Гробљанског потока у Голупцу

Основни циљ израде пројекта је заштита града Голупца од бујичних вода Брдаричког и Гробљанског потока, заустављањем наноса у кориту бујичних потока и смањењем поплавног таласа. Предмет пројекта су техничке мере за заштиту од ерозије чија је функција што хитнија заштита од бујичних поплава и задржавање наноса. Предвиђена је изградња ретензионе бране, регулације корита и бујичних преграда.

2019-01-21T12:41:42+01:00

Санација слапишта преливне бране ХЕ „Ђердап 1“ на српској страни – Идејни пројекат

Регистрована оштећења низводног речног дна и бетонских конструкција указала су на потребу за израдом одговарајуће техничке документације у којој би се анализирали узорци, обим и могуће последице досадашњег и будућег развоја ерозионих оштећења, затим одредиле оптималне мере заштите са становишта изводљивости и израдила неопходна техничка документација за реализацију пројектованих...

2018-12-27T10:26:01+01:00

Израда техничке документације са претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса “Савапарка” у Шапцу

Израда техничке документације је у функцији исходовања Градјевинске дозволе за потребе извођења хидротехничких радова на уређењу вода комплекса “Савапарка” у Шапцу који је дефинисан Планом детаљне регулације (ПДР). Задатак обухвата све аспекте изградње и експлоатације система за уређење унутрашњих површинских и подземних вода на разматраном простору.

2019-01-21T13:30:51+01:00

Ангажовање овлашћене организације за израду извештаја о стању земљишта и подземних вода за 2018.

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде: Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору "ХИП-Петрохемија" а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације...

Прикажи више...