Институт „Јарослав Черни“ је током протеклих 70 година на различите начине био укључен у пројектовање и изградњу многих брана и акумулација у Србији и региону.

Поред тога, рађена су мултидисциплинарна истраживања у различитим фазама пројектовања, изградње и коришћења ових објеката.

Пројектујемо бране различитих висина – од малих преграда на бујичним водотоцима до великих брана намењених за водоснабдевање, хидроенергетику и друга коришћења. Такође, пројектујемо све типове водојажа: насуте, гравитационе, лучне и др.

Најважније бране и акумулације које смо пројектовали и активно учествовали у изградњи су: Првонек код Врања, Грлиште код Зајечара, Гружа код Крагујевца, Врутци код Ужица и др.

Бројни су пројекти Института који чекају на извођење: брана Пошћење и акумулација Невесиње у оквиру ХЕ Дабар, десет великих брана у оквиру ХЕ на Ибру, брана ХЕ Крупа на Врбасу, вишенаменске бране и акумулације Боговина, Лопатница, Лебане и Јелашница у Србији. Поред тога, за поједине значајне бране били смо партнери у пројектовању: бране ХЕ Бук Бијела или ХЕ Фоча у Републици Српској, на пример.

Санација или реконструкција брана постаје све актуелнија у свету, али и код нас: Букуља и Гараши код Аранђеловца, Парменац код Чачка, Бусур код Петровца на Млави, или Гранчарево на Требишњици у Републици Српској, примери су таквих радова. Важна делатност нам је и пројектовање радова на рехабилитацији акумулационих простора.

Приликом изградње брана, често смо ангажовани од стране инвеститора као надзор. Пример су бране Ровни код Ваљева, Сврачково код Ариља и др.
Активно смо укључени у надзор над безбедношћу већине изграђених високих брана у Србији (оскултациона и друга испитивања), а радимо и на развоју софтверских пакета за управљање безбедношћу брана (бране система ХЕ Ђердап, итд.) и хидроинформационих система за управљање акумулацијама.

У пројектима брана и других комплексних објеката ослањамо се на нашу хидрауличку лабораторију, у којој се испитују сложени услови преливања објеката и др.

У оквиру пројектовања радимо студије процене утицаја изградње брана и акумулација на животну средину.
Важна компонента нашег рада је праћење утицаја успора од бране на приобаље, које се у случају система ХЕ Ђердап одвија више од 40 година кроз комплексни програм мониторинга.

Тренутно је у току пројектовање веома значајне бране (висине преко 160 m) ХЕ Комарница у Црној Гори.

Повезани пројекти

2019-01-21T12:32:56+01:00

Систем управљања безбедношћу брана Гранчарево 2017

Систем управљања безбедношћу бране има као генерални циљ да омогући континуирано одржавање постојеће сигурности бране, њено побољшавање и правовремено спречавање угрожавања сигурности. Процедуре и поступци управљања безбедношћу морају се унапређивати у области техничког осматрања, у начину управљања подацима, као и у начинима коришћења података у поступцима...

2019-01-21T10:30:45+01:00

Уређење Брдаричког и Гробљанског потока у Голупцу

Основни циљ израде пројекта је заштита града Голупца од бујичних вода Брдаричког и Гробљанског потока, заустављањем наноса у кориту бујичних потока и смањењем поплавног таласа. Предмет пројекта су техничке мере за заштиту од ерозије чија је функција што хитнија заштита од бујичних поплава и задржавање наноса. Предвиђена је изградња ретензионе бране, регулације корита и бујичних преграда.

2019-01-21T12:41:42+01:00

Санација слапишта преливне бране ХЕ „Ђердап 1“ на српској страни – Идејни пројекат

Регистрована оштећења низводног речног дна и бетонских конструкција указала су на потребу за израдом одговарајуће техничке документације у којој би се анализирали узорци, обим и могуће последице досадашњег и будућег развоја ерозионих оштећења, затим одредиле оптималне мере заштите са становишта изводљивости и израдила неопходна техничка документација за реализацију пројектованих...

2019-01-21T13:32:33+01:00

Хидроинформациони систем ХЕ Ђердап 1

ХИС Ђердап представља организовани скуп података и софтверских компоненти који има за циљ да омогући сазнања о понашању хидроенергетског система у досадашњем периоду експлоатације, варијантним сценаријима управљања у будућности, као и раду у реалном времену и на тај начин пружи платформу за адекватно доношење одлука и спровођење анализа оствареног управљања у односу...

2019-01-21T13:32:44+01:00

Имплементација Хидроинформационог система Власина 2000/0398/2017

Развој и имплементација система ХИС „Власина“ у 2017. год. обухвата проширење аквизиционог сервера, унапређење и рекалибрацију дистрибуираног и семи-дистрибуираног хидролошког модела, унапређење и рекалибрација математичког модела система гравитационог довода, унапређење корисничког портала за подршку управљању системом, планирање даљег развоја осматрачке мреже и...

2019-01-21T13:33:50+01:00

Извођење хидрауличких моделских испитивања одводне ваде машинске зграде додатног четвртог агрегата ХЕ Потпећ

Главни циљеви хидрауличких моделских испитивања одводне ваде четвртог агрегата ХЕ "Потпећ" су: Оцена хидрауличких карактеристика одводне ваде четвртог агрегата, односно хидрауличких губитака у њој; Провера кретања и задржавања наноса у одводној вади четвртог агрегата и реци Лим, као и способност избацивања наноса из одводне ваде;

2019-01-18T09:41:40+01:00

Пружање услуга на изради пројекта за израду система за пречишћавање отпадних вода

Предмет пројекта је израда Идејног решења система за прикупљање, каналисање, пречишћавање и одвођење свих врста отпадних вода које настају на производним и помоћним објектима из система ХЕ Ђердап 1.

2019-01-21T13:40:36+01:00

Пројектантске, истраживачке, консултантске и активности службе стручног надзора током изградње МХЕ „Бочац 2“

Пројекат / посао је обухватио следеће активности: преглед и овера техничке документације за уградњу опреме, учешће у процесу контроле и пријема опреме, израда конкурсне документације и оцена понуда за Извођача грађевинских радова и формирање уговора, извођење геолошких истражно-пројектантских радова у току изградње, израда Извођачких пројеката, израда наменског софтвера и...