Институт „Јарослав Черни“ је организација која већ више од 60 година ради комплексне водопривредне студије и планове на националном и регионалном нивоу, и учествује на нивоу међународних речних сливова.

Приступ Института овим питањима је усклађен са савременим светским принципима интегралног управљања водама, а искуство у раду са међународним организацијама на сливовима Дунава и Саве обезбеђује усклађеност са текућим европским законодавством из области вода.

Институт је израдио актуелну Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године, Водопривредну основу Републике Србије, Водопривредну основу Републике Црне Горе и многа друга важна планска и стратешка документа у земљи и региону.

Интегрални приступ управљању водним ресурсима, који подразумева холистичко разматрање свих водних области – коришћења вода, заштите вода и одбране од штетног дејства вода – обезбеђује свеобухватност комплексних решења и добро уклапање у друштвни систем.

Институт већ двадесетак година пружа драгоцену помоћ државних органима Републике Србије приликом међународне сарадње у области вода, а такође и у процесу апроксимације легислативе Европске Уније у домаће законодавство.

Бројна су и искуства која имамо у решавању специфичних питања управљања водама, као што је решавање проблема засипања и заштите квалитета вода Плавског језера и др.

Повезани пројекти

2020-06-04T14:03:21+01:00

Систем за оцену и праћење квалитета седимента као подршка транснационалној сарадњи и управљању водама у сливу реке Дунав (SIMONA)

Израда информационог система за праћење и оцену квалитета седимента са циљем да се подржи транснационална сарадња у оквиру заједничког управљања водама у сливу реке Дунав. Развој апликације значајно ће допринети компилацији података и информација неопходних за формирање међународне мреже монитроинга седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седиментима река и језера.

2019-06-28T10:05:20+01:00

Побољшање сарадње у планирању управљања сливовима и превенције ризика од поплава ради побољшања статуса вода слива Тисе (JOINTISZA)

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду "Јарослав Черни" учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких...

2019-10-03T08:41:29+01:00

Управљање наносом Дунава – Поновно успостављање биланса наноса Дунава (DANUBE SEDIMENT)

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке...

2019-01-21T13:32:33+01:00

Хидроинформациони систем ХЕ Ђердап 1

ХИС Ђердап представља организовани скуп података и софтверских компоненти који има за циљ да омогући сазнања о понашању хидроенергетског система у досадашњем периоду експлоатације, варијантним сценаријима управљања у будућности, као и раду у реалном времену и на тај начин пружи платформу за адекватно доношење одлука и спровођење анализа оствареног управљања у односу...

2019-01-21T13:32:44+01:00

Имплементација Хидроинформационог система Власина 2000/0398/2017

Развој и имплементација система ХИС „Власина“ у 2017. год. обухвата проширење аквизиционог сервера, унапређење и рекалибрацију дистрибуираног и семи-дистрибуираног хидролошког модела, унапређење и рекалибрација математичког модела система гравитационог довода, унапређење корисничког портала за подршку управљању системом, планирање даљег развоја осматрачке мреже и...

2018-12-27T12:10:17+01:00

Услуге испуњавања у 2018. години обавеза Републике Србије који произилазе из међународне сарадње у области вода

Стручњаци Института учествују у раду експертских и радних група Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије или праћењем њиховог рада или непосредно, учешћем на састанцима, и дају свој стручни допринос приликом припреме докумената.