Институт „Јарослав Черни“ је дао значајан допринос у планирању, пројектовању и изградњи бројних система за заштиту од поплава и уређење река и сливова у Србији и региону.

Увек смо у овој области користили најсавременије методе истраживања, ослањали се на опште стратегије развоја друштва и и налазили а решења прихватљива са становишта одрживог развоја и заштите животне средине.

Имамо богато искуство у коришћењу математичких модела из области хидрологије и хидраулике (1D и 2D модели течења у водотоцима) што гарантује квалитет и поузданост наших решења. Истраживања ерозионих и бујичних процеса у сливовима, као и мерења и анализе режима наноса у водотоцима су битна компонента наших студија и пројеката. Једини у Србији имамо седиментолошку лабораторију.

С обзиром на дугогодишње искуство у раду у међународним организацијама, оспособљени смо за израду свих врста планских докумената из области управљања ризицима од поплава, у складу са европским стандардима и искуствима из ове области. У том оквиру припремили смо Прелиминарну процену ризика од поплава на територији Србије, израдили карте угрожености и ризика (за сектор Дунава кроз Србију, за град Београд, реке у сливу Колубаре и др.) и учествовали у изради нацрта првог Плана управљања ризицима од поплава на територији Србије.

Током ванредних ситуација у Републици Србији активно смо укључени у активности одбране од поплава и леда, а такође радимо и експертизе значајних догађаја, као што су биле одбрана од поплава у мају 2014. године и одбрана од леда на Дунаву 2017. године.

Повезани пројекти

2019-01-21T12:35:22+01:00

Генерални пројекат система за заштиту од поплава насеља Ђунис, Малетина и Прасковче од реке Јужне Мораве, Рибарске реке и Послонске реке односно до улива Рујишке реке

Изградњом насипа (од Витковца до Трњана на левој обали Јужне Мораве), планираном изградњом насипа у зони Рујишке реке на десној обали Јужне Мораве као и планираним измештањем железничке пруге у зони Рибарске реке, изменили би се услови течења при великим водама Јужне Мораве. У Генералном пројекту размотрена је водопривредна проблематика Јужне Мораве и притока са предлогом...

2019-01-21T10:30:45+01:00

Уређење Брдаричког и Гробљанског потока у Голупцу

Основни циљ израде пројекта је заштита града Голупца од бујичних вода Брдаричког и Гробљанског потока, заустављањем наноса у кориту бујичних потока и смањењем поплавног таласа. Предмет пројекта су техничке мере за заштиту од ерозије чија је функција што хитнија заштита од бујичних поплава и задржавање наноса. Предвиђена је изградња ретензионе бране, регулације корита и бујичних преграда.

2018-12-27T10:26:01+01:00

Израда техничке документације са претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса “Савапарка” у Шапцу

Израда техничке документације је у функцији исходовања Градјевинске дозволе за потребе извођења хидротехничких радова на уређењу вода комплекса “Савапарка” у Шапцу који је дефинисан Планом детаљне регулације (ПДР). Задатак обухвата све аспекте изградње и експлоатације система за уређење унутрашњих површинских и подземних вода на разматраном простору.

2018-12-27T10:48:37+01:00

Осматрање површинских и подземних вода

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.