Отпаднe водe су све оне воде које после употребе излазе из насеља и индустријских постројења, најчешће промењених карактеристикa.

Ефикасно прикупљање и пречишћавање отпадних вода је предуслов било каквог унапређења стања урбаних зона и животне средине.

Институт „Јарослав Черни“ поседује дугогодишње искуство у Србији и региону у пројектовању система за њихово прикупљање и пречишћавање.

Сигурно и поуздано управљање отпадним и кишним водама, условљено брзом урбанизацијом и климатским променама, комплексан je технички изазов. Као резултат ове сложености и недовољног одржавања, значајни делови канализационе мреже за отпадне и кишне воде у многим градовима су, или ће ускоро бити, поддимензионисани и неисправни. Ово ће довести до неколико проблема, као што су: повећање изливања отпадних вода у урбаним просторима, неконтролисаних преливања из општих канализационих система током падавина, повећање потрошњe енергије на канализационим црпним станицама и др.

Поред прикупљања и одвођења, значајан сегмент управљања отпадним водама је и њихово пречишћавање. Оно обухвата све аспекте третмана отпадних вода, на малим и великим постројењима, како конвенционалним, тако и иновативним технологијама, од механичких уређаја до постројења са сложеним биолошким третманом.

У последње време израдили смо стратешке пројекте везане за каналисање насеља у Србији и Црној Гори: Студије управљања отпадним водама на сливу Јужне и Западне Мораве, генералне и главне пројекте каналисања градова: Београда, Новог Сада, Ниша, Срема, Панчева, Зајечара, Бора, Пирота, Никшића, Рожаја и др. Такође, израдили смо и детаљне пројекте постројења за пречишћавање отпадних вода са анаеробном, и аеробном стабилизацијом муља и то за градове: Врање, Лесковац, Никшић, Рожаје и др.

Од индустријских отпадних вода учествовали смо у изради пројектне документације у прехрамбеној индустрији (Фриком, Плави Дунав, Бамби), нафтној индустрији, као и електроенергетском сектору (ХЕПС Ђердап, ТЕ-ТО Нови Сад, ТЕ Костолац и др.).

Према нашим пројектима реализовани су и најзначајнији канализациони објекти у земљи, који превазилазе инвестиције од неколико десетина милиона евра: Београдски Интерцептор, Кишни колектор Земун поље-Дунав, ППОВ Никшић, као и инвестиционо мањи пројекти: Потамишки колектор у Панчеву, Кумодрашки колектор и др.

Повезани пројекти

2019-01-18T09:43:47+01:00

ИП реконструкције система за ПОВ у ХЕ Ђердап 2

У пројекту су сагледана техно-економска решења оптималног каналисања и пречишћавања свих типова отпадних вода која се генеришу на простору ХЕ Ђердап 2, а у циљу заштите животне и радне средине.

2019-01-18T09:44:36+01:00

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом пречишћавања отпадних вода насталих у ПД ХЕ Ђердап

Основни циљ овог пројекта је да се кроз анализу различитих варијанти изнађе оптимално решење каналисања и пречишћавања свих отпадних вода које се генеришу у производним и помоћним објектима ПД ХЕ ЂЕРДАП (Ђердап 1, Ђердап 2, Пирот, Врла: 1,2,3,4, ПАП Лисина).

2019-01-18T09:41:40+01:00

Пружање услуга на изради пројекта за израду система за пречишћавање отпадних вода

Предмет пројекта је израда Идејног решења система за прикупљање, каналисање, пречишћавање и одвођење свих врста отпадних вода које настају на производним и помоћним објектима из система ХЕ Ђердап 1.

2018-12-27T12:36:51+01:00

Израда водопривредне дозволе за TE-KO A Костолац

Предмет Стручних мишљења је утврђивање и опис постојећег стања објеката ТЕ-КО А, функционалности и начина рада у односу на коришћење вода, евакуацију отпадних вода и њихов утицај на површинске и подземне воде.