Пројекти

Систем за оцену и праћење квалитета седимента као подршка транснационалној сарадњи и управљању водама у сливу реке Дунав (SIMONA)

2020-06-04T14:03:21+01:00

Израда информационог система за праћење и оцену квалитета седимента са циљем да се подржи транснационална сарадња у оквиру заједничког управљања водама у сливу реке Дунав. Развој апликације значајно ће допринети компилацији података и информација неопходних за формирање међународне мреже монитроинга седимента и процену трендова концентрација хазардних супстанци у седиментима река и језера.

Побољшање сарадње у планирању управљања сливовима и превенције ризика од поплава ради побољшања статуса вода слива Тисе (JOINTISZA)

2019-06-28T10:05:20+01:00

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду "Јарослав Черни" учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких...

Управљање наносом Дунава – Поновно успостављање биланса наноса Дунава (DANUBE SEDIMENT)

2019-10-03T08:41:29+01:00

Циљ пројекта DanubeSediment је унапређење управљања наносом Дунава и његових притока. Наиме, док на појединим деоницама Дунава долази до таложења наноса, на другим се опажа његов недостатак. Ове појаве могу утицати на повећање опасности од поплава, смањење могућности за пловидбу, као и на хидроенергетски потенцијал и биодиверзитет. Како нанос не познаје административне и политичке...

Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем (CAMARO-D)

2019-10-01T11:37:49+01:00

Пројекат CAMARO-D (Утицај начина коришћења земљишта на водни режим у сливу Дунава и добра пракса управљања земљиштем) има за циљ развијање свеобухватних препорука за имплементацију иновативног транснационалног „Развојног плана коришћења земљишта“ за дунавски слив. Рад на пројекту ће обезбедити важне улазне податке за даљи развој ЕУ Стратегије за дунавски регион (ЕУСДР) и...

Постројење за пречишћавање воде за пиће ”Мајдево” у Крушевцу

2019-01-21T12:34:10+01:00

У склопу реализације регионалног водоводног система Расинског округа за снабдевање водом насеља општине Крушевац, Александровац,Варварин, Ћићевац И дела Трстеника урађена је реконструкција и доградња ППВ “Мајдева” чиме се капацитет постројења са 400 l/s воде у зимском периоду до 600 l/s у летњем периоду повећао на 1000 l/s. Вода се на Обзиром да постојећа технологија на ППВ „Хаџет“ у...

Генерални пројекат система за заштиту од поплава насеља Ђунис, Малетина и Прасковче од реке Јужне Мораве, Рибарске реке и Послонске реке односно до улива Рујишке реке

2019-01-21T12:35:22+01:00

Изградњом насипа (од Витковца до Трњана на левој обали Јужне Мораве), планираном изградњом насипа у зони Рујишке реке на десној обали Јужне Мораве као и планираним измештањем железничке пруге у зони Рибарске реке, изменили би се услови течења при великим водама Јужне Мораве. У Генералном пројекту размотрена је водопривредна проблематика Јужне Мораве и притока са предлогом...

Систем управљања безбедношћу брана Гранчарево 2017

2019-01-21T12:32:56+01:00

Систем управљања безбедношћу бране има као генерални циљ да омогући континуирано одржавање постојеће сигурности бране, њено побољшавање и правовремено спречавање угрожавања сигурности. Процедуре и поступци управљања безбедношћу морају се унапређивати у области техничког осматрања, у начину управљања подацима, као и у начинима коришћења података у поступцима...

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – II фаза

2019-01-21T12:33:08+01:00

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године а реконструкција I фаза урађена је 2017 године. Нови објекти који су изграђени у I фази су објекат флокулације и озонског блока који су димензионисани за 500 l/s и реконструкција таложника-пулзатора у ламеларни таложник. У II фази предвиђена је изградња новог објекта филтера са...

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу постројења за прераду воде за пиће „Церовића брдо“ у Ужицу – I фаза

2019-01-21T12:33:22+01:00

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године док је брана са акумулацијом и цевоводом сирове воде пуштена у функцију 1986. године. Изабрани технолошки процес пречишћавања воде усаглашен је са тадашњим квалитетом сирове воде реке Ђетиње и касније акумулације Врутци. Како се квалитет воде акумулације Врутци током...

Пројектно-техничка документација за реконструкцију и развој постројења за припрему воде за пиће ”Бресје” у Алексинцу

2019-01-21T12:41:14+01:00

Постројење за пречишћавање воде "Бресје" код Алексинца је у функцији од 1984. године, и изграђно је за бруто капацитет 330 l/s (односно 300 l/s пречишћене воде). Сирова вода се захвата из акумулације Бован. Пројектом су дефнисана техничка решења која ће уз неопходне радове на постројењу, обезбедити да простројење при пројектованом капацитету од 330 l/s и при будућем квалитету сирове воде...

Уређење Брдаричког и Гробљанског потока у Голупцу

2019-01-21T10:30:45+01:00

Основни циљ израде пројекта је заштита града Голупца од бујичних вода Брдаричког и Гробљанског потока, заустављањем наноса у кориту бујичних потока и смањењем поплавног таласа. Предмет пројекта су техничке мере за заштиту од ерозије чија је функција што хитнија заштита од бујичних поплава и задржавање наноса. Предвиђена је изградња ретензионе бране, регулације корита и бујичних преграда.

Санација слапишта преливне бране ХЕ „Ђердап 1“ на српској страни – Идејни пројекат

2019-01-21T12:41:42+01:00

Регистрована оштећења низводног речног дна и бетонских конструкција указала су на потребу за израдом одговарајуће техничке документације у којој би се анализирали узорци, обим и могуће последице досадашњег и будућег развоја ерозионих оштећења, затим одредиле оптималне мере заштите са становишта изводљивости и израдила неопходна техничка документација за реализацију пројектованих...

Израда техничке документације са претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса “Савапарка” у Шапцу

2018-12-27T10:26:01+01:00

Израда техничке документације је у функцији исходовања Градјевинске дозволе за потребе извођења хидротехничких радова на уређењу вода комплекса “Савапарка” у Шапцу који је дефинисан Планом детаљне регулације (ПДР). Задатак обухвата све аспекте изградње и експлоатације система за уређење унутрашњих површинских и подземних вода на разматраном простору.

Ангажовање овлашћене организације за израду извештаја о стању земљишта и подземних вода за 2018.

2019-01-21T13:30:51+01:00

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде: Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору "ХИП-Петрохемија" а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније; Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације...

Прикажи више...