Општи подаци

 • Пословно име: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ АД
 • Седиште: Јарослава Черног 80, 11226 Београд
 • Правна форма: акционарско друштво
 • Број и датум регистрације код АПР: БД 63615 од 03.11.2005.
 • Матични број: 07019971
 • ПИБ: 101968542
 • Шифра делатности: 7219 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
 • Број жиро-рачуна: 160-14091-95

Структура запослених

У Институту „Јарослав Черни“ АД запослено је 235 радника:

 • доктора наука: 17
 • магистара: 13
 • са високом стручном спремом: 136
 • са вишом стручном спремом: 10
 • са средњом стручном спремом: 46
 • са нижом стручном спремом: 13

Структура капитала

92% државни капитал
8% приватни капитал