Project Description

JoinTisza

Предмет и циљ пројекта

Прекомерно коришћење водних ресурса, промене режима вода, поплаве, загађење вода и друго, су проблеми чије решавање захтева хармонизоване активности и интегрални приступ институција које су надлежене за управљање водама на нивоу речних сливова. Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ учествује у имплементацији пројекта заједно са 11 пројектних партнера и придружених стратешких партнера из 5 земаља које деле слив реке Тисе ради побољшања сарадње међу клучним актерима и осврта на заједничке изазове у циљу изналажења потенцијалних решења која ће допринети побољшању статуса вода на сливу. Главни циљ JOINTISZA пројекта је интегрални приступ изради планова управљања водама и превенције ризика од поплава за следећи плански период у складу са ЕУ легислативом. Најважнији резултат пројекта је новелирање првог интегралног плана управљања сливом реке Тисе којим су већ обухваћени кључни аспекти ЕУ директиве о поплавама. Постојеће платформе Међународне комисија за заштиту Дунава (ICPDR) ЕГ за Тису и Стратегије ЕУ за дунавски регион (EUSDR) – Приоритетна област ће омогућити побољшање сарадње између кључних актера и транфер информација међу експертима и доносиоцима одлука. Поред тога планом комуникације и пројектним активностима предвиђено је укључивање различитих циљних група. Такође, пилот активности ће послођити као платформа за размену информација и интерактивну обуку.

Наручилац

Дунавски транснационални програм

Делатност

Област

Резултати пројекта

Акроним пројекта: JOINTISZA

Извор финансирања: Co-funded by the European Union (ERDF, IPA funds)

Тематска област: Управљање водама

Трајање пројекта: Јануар 1, 2017 – Јун 30, 2019

Укључене земље: Украјина, Словачка, Румунија, Мађарска, Србија

Пројектни партнери: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza/partners

Руководиоци пројекта

Бранислава Матић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

2019

Извод из пројекта

Преузимање

Институт за водопривреду Јарослав Черни је на нивоу пројекта ЈOINTISZA водећи партнер за радни пакет 4 ( Отворена питања и изазови везано за количине вода) и активно учествује у свим активностима у оквиру следећих радних пакета:

  • WP1- УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
  • WP2 – КОМУНИКАЦИЈА
  • WP3 – КАРАКТЕРИЗАЦИЈА СЛИВА- површинске воде.SW. Основни циљ овог радног пакета је прикупљање и анализа података на сливу Тисе везано за статус површинских вода као и евалуација значајних отворених питања и изазова са аспекта управљања водама (SWMIs) . С тим у вези предвиђене су следеће активности: Прикупљање података ради карактеризације слива; Процена значајних притисака на сливу – промене и развој до 2015; Оцена статуса релевантних водних тела површкинских вода на сливу Тисе; JOINTTISZA упутсво за иистраживања; Евалуација значајних отворених питања и изазова са аспекта управљања водама и предлог ефикасних мера. Аутпут радног пакета 3 је побољшана GIS база која је важан чинилац развоја интегралног плана управљања сливом и доприноси прогамском индикатору – број алатки које доприносе унапређењу транснационалног управљања водама и превенцији ризика од поплава.
  • WP4 – ОТВОРЕНА ПИТАЊА И ИЗАЗОВИ ВЕЗАНО ЗА КОЛИЧИНЕ ВОДА. Аспект количине вода је препознат као једно од значајних отворених питања и изазова управљања водама на сливу Тисе, услед прекомерног црпљења подземних вода, пораста наводњаваних површина и прекомерног захватања површинских вода, као и кључних интегралних изазова управљања водама (поплаве, суше, климатске промене, итд). Поред тога, достизање доброг статуса водних тела подземних и површинских вода је отежано услед различитих извора загађења. Имајући све ово у виду, међузависност квалитета и количине вода је препозната као значајно отворено питање на сливу Тисе. Основни циљ овог радног пакета је евалуација потреба за водом, статус водних тела подземних вода и приказ мера које ће омогућити уравнотежено управљање количинама вода и достизање доброг статуса водних тела. Активности у оквиру овог радног пакета се сатоје од: Прикупљање података везано за количине површинских и подземних вода и квалитет подземних вода; Оцена статуса подземних вода; Прикупљање и анализа података и информација о мерама на нивоу слива Тисе које су значајне за количине подземних и површинских вода и квалите подземних вода; Пилот Активност: Урбана хидрологија; Синтеза свих резултата радног пакета 4. Најважнији резултати и закључци из овог радног пакета ће бити интегрисани у синтезне активности (WP6), укључени у WP2и повезане са WP3 и WP5 зато што су кључни интегрални изазови управљања водама на сливу Тисе повезани са управљањем количинама вода. Резултати радног пакета 4 ће у потпуности бити интегрисани у аутпут – Финални драфт новелираног интегралног плана управљања сливом реке Тисе и делимично у аутпут – побољшана GIS база. Пилоти – урбана хидрологија су два аутпута радног пакета 4 и доприносе програмским индикаторима: број пилот акција које доприносе транснационалном управљању водама и смањењу ризика од поплава и број документованих интерактивних обука у финализованим активностима.
  • WP5: УПРАВЉАЊЕ ПОПЛАВАМА. У првом интегралном плану управљања сливом реке Тисе је назначено да климатске промене и њихов утицај на хидролошки циклус (суше, полаве) треба уврстити у процес доношења одлука да би се омогућила одрживост екосистема. Циљеви управљања водама који ће омогућити напредак хармонизоване имплеменатције ЕУ оквирне директиве о водама и ЕУ директиве о поплавама су дефинисани а активности у оквиру овог радног пакета ће омогућити израду стратешког документа везано за процесе интеграције интегралног плана управљања сливом и плана управљања ризиком од поплава реке Тисе. Резултати и закључци овог радног пакета ће бити интегрисани у синтезне активности (WP6). Активности у оквиру радног пакета 5 обухватају;интегрисање плана управлјања ризиком од поплава у план управљања водама на сливу; Прикупљање података везано за поплаве и климатске промене; Развој елемената за израду плана управљања ризиком од поплава на сливу – хационални извештаји;Синтеза националних планова; примена “shared vision planning (SVP)“ метода у процесу укључивања актера, симулација рушења бране са анализом прекограничних ефеката. Резултати радног пакета 5 ће бити интегрисани у аутпут – Финални драфт новелираног интегралног плана управљања сливом реке Тисе и делимично у аутпут – побољшана GIS база.
  • WP6: СИНТЕЗА. Основни циљ овог радног пакета је да обједини резултате и закључке радних пакета 3, 4 и 5 као и пилот активности везано за управљање сушама. Ова пилот активност је повезана са радним пакетом 5. Све активности у оквиру овог радног пакета су уско повезане са активностима у оквиру осталих техничких пакета 3-5, као и са пројектним тимом задуженим за комуникацију. Основни елементи овог радног пакета су следећи: обједињавање резултата техничких пакета 3, 4 и 5; Радионица о изради програма заједничких мера у сарадњи са радним пакетом 2; Израда финалног драфта новелираног интегралног плана управљања сливом Тисе; Пилот активност и извештај везано за управљање сушама услед климатских промена у складу са закључцима и резултаима радних пакета 3, 4 и 5. Аутпути овог радног пакета су: Пилот – Суше и Климатске промене – SVP, Финални драфт новелираног интегралног плана управљања сливом Тисе и учешће јавности и стартегија везано за то. Ови аутпути доприносе програмским индикаторима везано за: број пилот акција које доприносе транснационалном управљању водама и смањењу ризика од поплава, број алатки које доприносе унапређењу транснационалног управљања водама и превенцији ризика од поплава и број стратегија које доприносе унапређењу транснационалног управљања водама и превенцији ризика од поплава.

11-12. септембра 2017. године у просторијама Удружења „Милутин Миланковић“ у Београду одржан је састанак пројекта DanubeSediment на којем је презентован статус активности на радним пакетима WP1 – Управљање пројектом, WP3 – Прикупљање података о наносу, WP4 – Биланс наноса Дунава и WP5 – Утицаји и мере и дискутовано је о даљим корацима на извођењу пројекта.

Састанак је одржан у организацији пројектних партнера из Србије – Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Дирекције за водне путеве (Пловпут), а поред њих, учесници су били и партнери на пројекту који долазе из још 8 земаља у сливу Дунава.

Фотографије са састанка се могу видети у галерији