Project Description

Савапарк

Предмет и циљ пројекта

Израда техничке документације је у функцији исходовања Грађевинске дозволе за потребе извођења хидротехничких радова на уређењу вода комплекса “Савапарка” у Шапцу који је дефинисан Планом детаљне регулације (ПДР). Задатак обухвата све аспекте изградње и експлоатације система за уређење унутрашњих површинских и подземних вода на разматраном простору. Изради Пројеката претходи реализација геотехничких и хидрогеолошких истраживања, која су примарно усмерена ка допуни постојећих сазнања о литолошким карактеристикама терена и њиховим просторним променама у хоризонталном и вертикалном домену разматрања.

Наручилац

Локална самоуправа

Делатност

Област

Резултати пројекта

Са израдом пројектне документације по овом задатку, започиње решавање читаве серије нерешених хидротехничких питања на предметном простору, при чему се посебно истичу питања везана за уређење режима подземних и унутрашњих вода. Развој “Сава парка“ захтева комплексна хидротехничка решења заштите подручја од подземних вода, водећи рачуна о свакој етапи (фази) развоја кроз цео период изградње. Низом прорачуна на математичком моделу симулирано је одрживост предложеног решења за различите природне улове (водостаје Саве, сумарне падавине). При анализи будућих решења, у максимално могућој мери је респектовано постојеће стање уређења простора и пројектована нивелација терена унутар разматраног простора.
Понуђено хидротехничко решење за коначну фазу уређења и заштите анализираног простора је у складу са урбанистичким захтевима сагледавања активности на простору, усвојеним критеријумима одржања нивоа подземних вода и будућим контурним условима (Сава, каналска мрежа, саобраћајна инфраструктура, пројектоване коте терена, итд.).
У складу са уговорни обавезама по пројектном задатку излазни документи су:

  • Идејно решење,
  • Идејни Пројекат са студијом оправданости (алтернативно),
  • Пројекат за Грађевинску дозволу,
  • Извод из пројекта за Грађевинску дозволу,
  • Погодбено-уговорна документација,
  • Елаборат о хидродинамичкој анализи режима подземних вода.

Руководиоци пројекта

Душан Ђурић

Горан Јевтић

Милорад Стојадиновић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање