Project Description

ППВ Мајдево

Предмет и циљ пројекта

У склопу реализације регионалног водоводног система Расинског округа за снабдевање водом насеља општине Крушевац, Александровац,Варварин, Ћићевац И дела Трстеника урађена је реконструкција и доградња ППВ “Мајдева” чиме се капацитет постројења са 400 l/s воде у зимском периоду до 600 l/s у летњем периоду повећао на 1000 l/s. Вода се на Обзиром да постојећа технологија на ППВ „Хаџет“ у Новом Пазару не може увек да постигне захтеване ефекете, пројектном документацијом предвиђена је реконструкција постојећег ППВ и доградња нових објеката – нове технологије како би квалитет воде био у складу са прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, а капацитет са 275 l/s повећао на 800 l/s.

Наручилац

Град Крушевац

Делатност

Област

Резултати пројекта

Капацитет постројења је конципиран тако да се састоји од две линије свака капацитета 500 l/s. Овим пројектом превиђена је следећа технологија пречишћавања:
• неутрализација pH са CO2 (ново),
• пред-дезинфекција са хлордиоксидом (ново),
• процес бистрења са додавањем полиелектролита у објекту за коагулацију и флокулацију (нови објекат)
• таложењем у таложнику са ламелама (реконструисан пулзатор додавањем ламела у ламеларни таложник),
• озонизација (угардња нових генератора озона),
• филтрација на двослојним песак-анатрацит филтерима (реконструисани филтери и цевна галерија)
• UV дезинфекција (нови објекат),
• као и дезинфекција постојећим гасним хлором,
• машинска сала (замена пумпи за прање филтера)
Техничка документација се састоји од следећих Књига:
Књига 1 Технолошко хидритехнички пројекат
Књига 2 Озонски блок са гасном станицом
Књига 3 Бистрење
Књига 4 Филтерско постројење са управном зградом
Књига 5 UV дезинфекција и лагуне
Књига 6 Електро део

Руководиоци пројекта

Марко Љубоја

Година почетка посла

2009

Година завршетка посла

2013

Извод из пројекта

Преузимање