Project Description

ПОВ „ХЕ Ђердап 2“

Предмет и циљ пројекта

У пројекту су сагледана техно-економска решења оптималног каналисања и пречишћавања свих типова отпадних вода која се генеришу на простору „ХЕ Ђердап 2“, а у циљу заштите животне и радне средине. Решења су разрађена до нивоа да се могу израдити лицитациона документа за набавку и уградњу опреме, и представљају добру подлогу за израду наредних фаза израде пројектне документације (ПГД, ПЗИ, ПИО).

Резултати пројекта

Усвојена решења каналисања и пречишћавања отпадних вода на „ХЕ Ђердап 2“ имају утицај на радну и животну средину. Смањује се унос загађења у реку Дунав и квалитет воде у Дунаву се одржава у законом прописаним границама.

Руководиоци пројекта

Миодраг Поповић

Владимир Јеленковић

Година почетка посла

2016

Година завршетка посла

2017

Извод из пројекта

Преузимање