Project Description

Брдарички и Гробљански поток

Предмет и циљ пројекта

Основни циљ израде пројекта је заштита града Голупца од бујичних вода Брдаричког и Гробљанског потока, заустављањем наноса у кориту бујичних потока и смањењем поплавног таласа. Предмет пројекта су техничке мере за заштиту од ерозије чија је функција што хитнија заштита од бујичних поплава и задржавање наноса. Предвиђена је изградња ретензионе бране, регулације корита и бујичних преграда.

Наручилац

Електропривреда Србије

Делатност

Област

Резултати пројекта

У кориту Брдаричког потока предвиђено је регулисање корита узводно од постојеће регулације, на дужини од 85 метара, са циљем безбедне евакуације стогодишње воде и спречавања плављења стамбених објеката. Узводно од регулације предвиђене су две бујичне преграде које треба да спрече доспевање наноса у регулисани део потока.

У кориту Гробљанског потока је предвиђена изградња ретензионе бране чија је основна улога да изврши редукцију стогодишњих великих вода, тако да постојећи колектори у насељу Голубац могу да прихвате редукован поплавни талас стогодишње велике воде.

Узводно од ретензије, у кориту притока Гробљанског потока су предвиђене две бујичне преграде које се супротстављају налету бујичне воде, задржавају нанос, својим заплавом заустављају даље деструктивне процесе (спречава поткопавање дна и обала, одроне и санира клизишта мањег обима) и обезбеђују успостављање ерозионог базиса бујице. На тај начин преграда има двоструку улогу: консолидациону и депонијску.

Руководилац пројекта

Ирина Миловановић

Миомир Арсић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

Извод из пројекта

ПРЕУЗИМАЊЕ