Project Description

ПОВ „ХЕ Ђердап 1“

Предмет и циљ пројекта

Предмет пројекта је израда Идејног решења система за прикупљање, каналисање, пречишћавање и одвођење свих врста отпадних вода које настају на производним и помоћним објектима из система „ХЕ Ђердап 1“. Циљ пројекта је да се кроз изналажење оптималног техно-економског решења каналисања и прецишћавања отпадних вода омогуци потпуна заштита животне средине, а пре свега подземних и повшинских водотокова у непосредном и ширем окружењу производних и помоћних објеката електране.

Резултати пројекта

Руководилац пројекта

Миодраг Поповић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање