Project Description

Бресје

Предмет и циљ пројекта

Постројење за пречишћавање воде „Бресје“ код Алексинца је у функцији од 1984. године, и изграђно је за бруто капацитет 330 l/s (односно 300 l/s пречишћене воде). Сирова вода се захвата из акумулације Бован.

Пројектом су дефнисана техничка решења која ће уз неопходне радове на постројењу, обезбедити да простројење при пројектованом капацитету од 330 l/s и при будућем квалитету сирове воде, обезбедити ефикасан и поуздан третман сирове воде до квалитетат воде за пиће у скалду са законском регулативом.

Наручилац

Општина Алексинац

Делатност

Област

Резултати пројекта

Поред адекватно изабране и унапређне технологије прераде воде значајан допринос ове пројектне документације је примена новог Лополд дренажног система, који је први пут примењен у нашој земљи. Применом дренажног система на пешчаним филтерима помоћу кога се уместо дуплог дна висине 1 m користи дренажни систем висине 30 cm добија се хидрауличка резерва тако да је могуће уклопити нови објекат озонизације без препумпавања целокупне количине воде.
Анализирани су кључни параметри технолошког процеса постројења, процес еутрофикације језера, сагледано је стање постојеће опреме као и проблеми у раду постројења и у складу са тим предложен поступак пречишћавање воде који обухвата следеће:
• реконструкција постојећег објекта за флокулацију,
• чишћење и прање постојеће саћасте ламеларне таложнице,
• процес озонизације у новом објекту,
• реконструкција пешчаних филтера, постављање новог дренажног система и у складу са тим теконструкција цевне галерије,
• реконструкција пумпно компресорске станице за прање филтера,
• финална дезинфекција воде гасним хлором,
• таложница – лагуна за третман технолошких отпадних вода,
• комплетно савремена аутоматика и управљање.
Предвиђено је надкривање објеката бистрења и пешчаних филтера. Сви радови на рекоснтрукцији постројења морају бити такви да омогућавају да део постројења нормално функционише у току реконструкције постројења и испоручује хигијенски исправну воду потрошачима.
Техничка документација се састоји од следећих Књига:
Књига 0 Главна свеска
Књига 1 Пројекат архитектуре
Књига 2/1 Пројекат конструкције
Књига 2.2 Пројекат саобраћајница
Књига 3 Пројекат хидротехничких инсталација
Књига 4 Пројекат електроенергетских инсталација
Књига 6 Пројекат машинских инсталација
Књига 7 Пројекат технологије
Књига 8 Пројекат саобраћаја и собраћајне сигнализације
Геотехнички елаборат
Елаборат заштите од пожара

Руководилац пројекта

Зорана Радибратовић
Биљана Цакић

Година почетка посла

2014

Година завршетка посла

2018

Извод из пројекта