Project Description

Церовића брдо – 2. фаза

Предмет и циљ пројекта

Постројење за пречишћавање воде на Церовића брду капацитета 400 l/s пуштено је у функцију септембра 1980. године а реконструкција I фаза урађена је 2017 године. Нови објекти који су изграђени у I фази су објекат флокулације и озонског блока који су димензионисани за 500 l/s и реконструкција таложника-пулзатора у ламеларни таложник. У II фази предвиђена је изградња новог објекта филтера са активним угљем.

Наручилац

ЈКП Водовод Ужице

Делатност

Област

Резултати пројекта

Анализизом параметри технолошког процеса постројења, процес еутрофикације језера, сагледано је стање постојеће опреме као и проблеми у раду постројења и у складу са тим предложен поступак пречишћавање воде који обухвата следеће:
• пред-дезинфекција језерске воде (хлор диоксид)
• корекција pH по потреби
• увођење комплетне линије за флокулацију у новом објекту уз хемијско дозирање адекватних коагуланта и флокуланта (Al-сулфата или полиалуминијумхлорида и полиелектролита)
• таложење у постојећим таложницима уз њихову реконструкцију убацивањем ламела како би се побољшала ефикасност таложења претходно добро припремљених честица у процесу коагулације и флокулације
• процес озонизације у новом објекту који представља кључни део процеса пречишћавања
• филтрација на отвореним брзим пешчаним филтерима на којима је извршена замена филтерске испуне уз комплетну реконструкцију цевне галерије заједно са системом за прање
• филтарција на филтерима са активним угљем (II фаза)
• финална дезинфекција воде гасним хлором (II фаза – производња и дозирање NaOCl електролизом из соли или другим дезифицијентом)
• таложница – лагуна за третман технолошких отпадних вода
• комплетно савремена аутоматика и управљање
Техничка документација се састоји од следећих Књига:
Књига 0 Главна свеска
Књига 1.1 Пројекат архитектуре
Књига 2/1 Пројекат конструкције
Књига 3 Пројекат хидротехничких инсталација
Књига 4 Пројекат електроенергетских инсталација
Књига 6. Пројекат машинских инсталација
Књига 7 Пројекат технологије
Елаборат заштите од пожара
Студија утицаја на животну средину урађена у оквиру I фазе

Руководиоци пројекта

Марко Љубоја

Зорана Радибратовић

Биљана Цакић

Година почетка посла

2015

Година завршетка посла

2018

Извод из пројекта

ПРЕУЗИМАЊЕ