Project Description

ПД „ХЕ Ђердап“

Предмет и циљ пројекта

Основни циљ овог пројекта је да се кроз анализу различитих варијанти изнађе оптимално решење каналисања и пречишћавања свих отпадних вода које се генеришу у производним и помоћним објектима ПД „ХЕ ЂЕРДАП“ (Ђердап 1, Ђердап 2, Пирот, Врла: 1,2,3,4, ПАП Лисина). Осим техничког решења пројектом се сагледава и потребан ниво инвестиционих улагања како са аспекта изградње система, тако и са аспекта погонских трошкова у фази експлоатације.

Наручилац

Електропривреда Србије

Делатност

Област

Резултати пројекта

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом има улогу стратешког документа, јер се по први пут на свеобухватан начин сагледава проблематика решавања отпадних вода и генерално правци развоја на плану заштите животне средине. Ова документација треба да послужи и као основа за даље фазе разраде предметне документације, почев од Идејног решења, па надаље.

Увођењем процеса пречишћавања отпадних вода смањује се унос органских материја и отпада у акумулације и обезбеђује се позитиван утицаја на животну средину, односно на водени екосистем акумулација и екосистем приобаља.

Руководилац пројекта

Владимир Јеленковић

Година почетка посла

2014

Година завршетка посла

2015

Извод из пројекта

Преузимање