Project Description

Surface and groundwater monitoring

Предмет и циљ пројекта

Мониторинг вода на сливу реке Јадар у зони налазишта и будућег јаловишта спроводи се у оквиру истраживања налазишта бора и литијума у Србији која спроводи компанија Rio Tinto – Rio Sava пре формирања рудника и пратеће инфраструктуре.

Резултати пројекта

На подручју Јадар, у зони налазишта, количина и квалитет површинских вода прате се на укупно 19, а квалитет подземних вода на 52 локације. За праћење водостаја користе се водомерне летве и аутоматски уређаји (дајвери, радари). Количине површинских вода се одређују на основу хидрометријских мерења, хидрауличком методом или на мерним објектима (преливима). Узорковање површинских и подземних вода (до дубине од 700m) ради се стандардним акредитованим методама у складу са SCS ISO 17025.

На подручју будућег јаловишта Раковица количина и квалитет површинских вода се прати на 6 мерних преливних прагова комбинованог типа. Поред тога прати се и квалитет 5 извора и подземних вода из 28 пијезометара.

О свим мерењима се формирају периодични извештаји. Предвиђена је и израда завршног извештаја са анализом резултата.

Руководиоци пројекта

Драгана Нинковић

Анђелка Петковић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање