Project Description

TE-KO A Костолац

Предмет и циљ пројекта

Предмет Стручних мишљења је утврђивање и опис постојећег стања објеката ТЕ-КО А, функционалности и начина рада у односу на коришћење вода, евакуацију отпадних вода и њихов утицај на површинске и подземне воде. Циљ ове документације је да пружи довољно информација и доказница надлежном министарству и ЈВП о испуњености или перспективи достизања неопходних мера заштите вода у ТЕ-КО А.

Наручилац

Електропривреда Србије

Делатност

Област

Резултати пројекта

Резултат израде Стручног мишљења треба да буде подношење званичног Захтева за Водну дозволу надлежним републичким органима. Стручно мишљење обухвата различите техничко-технолошке системе електране ТЕ-КО А и то: Систем за довод и одвод расхладне воде; Систем за евакуацију технолошких отпадних вода и хидраулички транспорт пепела и шљаке; Систем за прикупљање и евакуацију атмосферских и санитарних отпадних вода и Систем за прикупљање и евакуацију зауљених отпадних вода. За наведене системе подносе се појединачни Захтеви, што подразумева издавање посебних Водних дозвола. На тај начин се добијају парцијалне Водне дозволе, по системима, што је добро уколико неки од система још не испуњава потребне услове заштите вода. Водна дозвола је битна у процесу прибављања Интегрисане дозволе електране ТЕ-КО А, која обухвата све аспекте заштите животне средине – воду, ваздух и земљиште.

Руководилац пројекта

Јадранка Спасић

Година почетка посла

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање