Project Description

ГП Ђунис

Предмет и циљ пројекта

Изградњом насипа (од Витковца до Трњана на левој обали Јужне Мораве), планираном изградњом насипа у зони Рујишке реке на десној обали Јужне Мораве као и планираним измештањем железничке пруге у зони Рибарске реке, изменили би се услови течења при великим водама Јужне Мораве. У Генералном пројекту размотрена је водопривредна проблематика Јужне Мораве и притока са предлогом варијантних решења заштите водотока, инфраструктуре и насеља на потезу од х. ст. Мојсиње до ушћа Рујишке реке, као и постојећи степен заштите водопривредних објеката и саобраћајне инфраструктуре од великих вода Јужне Мораве и притока. Размотрене су две варијанте уређења.

Наручилац

Србијаводе

Делатност

Област

Резултати пројекта

Генералним пројектом дефинисани су утицаји нових и планираних објеката на режим отицаја при великим водама Јужне Мораве, на потезу од Мојсиња до ушћа Рујишке реке, и дати су предлози решења заштите корита и објеката дуж Јужне Мораве. У зависности од варијантног решења, предлажена је заштита леве обале Јужне Мораве у зони утицаја новопројектоване трасе пруге Сталаћ – Ђунис или просецање кривине, чиме би се побољшао хидраулички режим а ток реке Јужне Мораве удаљио од планиране трасе железничке пруге. Резултати хидрауличког прорачуна показали су да у регулисаном кориту долази до мањих промена нивоа великих вода услед сужења протицајног профила (изградњом насипа) и скраћења трасе (просецање новог корита – просека) у односу на постојеће стање водотока. Евидентно је да сужење мајор корита водотока изазвано изградњом насипа подиже нивое великих вода али незнатно, као и то израдом просека долази до снижења нивоа меродавне воде у односу на постојеће стање.
Промене речне геометрије би на потезима просека и измењени нивои великих вода довели до промена хидрауличких параметара речног тока. На потезима интервенција се може очекивати повећање брзина и тангенцијалних напона у новом кориту – просеку. У зависности од варијантног прорачуна, на потезу Јужне Мораве од km 25,5 до km 27,1 нивелета новопројектоване пруге Сталаћ-Ђунис угрожена је од великих вода Јужне Мораве вероватноће појаве Q1%. Констатовано је да може доћи до преливања пруге на овом потезу од 2-60 cm.

Руководиоци пројекта

Вања Дамјановић

Година почетка посла

2017

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање