Project Description

„ХИП Петрохемија“

Предмет и циљ пројекта

Предмет пројекта су теренски, лабораторијски и студијски истражни радови у циљу израде:

  • Извештаја о стању земљишта и подземних вода на простору „ХИП-Петрохемија“ а.д. у Спољностарчевачкој 82, Панчево
  • Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини живине депоније
  • Извештаја о степену и просторном распростирању контаминације земљишта и подземних вода у околини депоније стабилисаног муља

Наручилац

ХИП Петрохемија

Делатност

Област

Резултати пројекта

Пројекат је у почетној фази. Очекивани резултати пројекта су:

  • изградња мреже за мониторинг подземних вода
  • просторно мапирање загађења подземних вода и земљишта
  • програм и методологија мониторинга стања земљишта и подземних вода у комплексу „ХИП-Петрохемија“ а.д.

Руководиоци пројекта

Душан Костић

Горан Јевтић

Година почетка посла

2018

Година завршетка посла

Извод из пројекта

Преузимање